• Zatrzymaj się
  • Zregeneruj się
  • Smakuj
  • Pracuj i świętuj
  • DZIEJE SIĘ W 511
  • Sklep
  • Blog
  • Skontaktuj się
Dzieje się w 511
panormaiczny widok wjazdu do hotelu poziom

REGULAMIN SKLEPU

PRZYJAZD
31 sty
WYJAZD
1 lut
DOROSŁYCH
PRZEWIŃ

Regulamin sklepu

POZIOM 511 JURA WELLNESS HOTEL & SPA

REGULAMIN SKLEPU

§ 1 Przedmiot regulaminu

1. Regulamin okresla zasady swiadczenia ustug, odpowiedzialnosci oraz przebywania na terenie Hotelu i jest

integralną częscią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak r6wniez poprzezdokonanie rezerwacji lub zaptat zaliczki lub catej naleznosci za pobyt w Hotelu.

Dokonuj9c ww. czynnosci, Gose potwierdza, iz zapoznat si i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowi9zuje wszystkich Gosei przebywaj9cych na terenie Hotelu Poziom 511.

3. Regulamin jest dost pny do wglądu w Recepcji hotelowej, na stronie Hotelu www.poziom511.pl

§2

1. Pokoj w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia nast pnego.

2. Jezeli gość nie okresli czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, ze jest to jedna doba.

3. Podstaw9 do zameldowania Goscia jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tozsamosci ze zdj ciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

4. Zyczenie przedtuzenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gose powinien zgtosie w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym uptywa termin najmu pokoju. Hotel uwzgl dni zyczenie przedtuzenia pobytu w miar mozliwosci.

5. Za wynajem pokoju hotelowi nalezy się wynagrodzenie wedtug aktualnie obowiązującego cennika, dost pnego w recepcji hotelu.

6. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedtuzenia pobytu Goscia w Hotelu w przypadku nie dokonania wczesniej petnej ptatnosci za dotychczasowy pobyt.

7. Gose hotelu ma prawo skorzystae z przechowania bagazu bezposrednio przed czasem zakwaterowania oraz po wykwaterowaniu. Okres przechowania bagazu nie moze przekroczye jednej doby. Przechowanie bagazu jest nieodptatne.

8. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyj cia do depozytu hotelowego przedmiot6w o duzej wartosci, znacznych kwot pieni znych, przedmiot6w zagrazaj9cych bezpieczenstwu oraz przedmiot6w wielkogabarytowych, kt6rych nie mozna umiescie w depozycie.

§3

1. Gose hotelowy nie moze przekazywae pokoju innym osobom, takze w czasie wynajmu.

2. Osoby niezameldowane w hotelu mog9 przebywae w pokoju goscia na jego prosb , w godzinach 7:00- 22:00.

3. Hotel moze odm6wie przyj cia goscia, kt6ry podczas poprzedniego pobytu raz9co naruszyt regulamin hotelowy, wyrz9dzaj9c szkod w mieniu hotelowym lub gosci albo szkod na osobie dotycz9c9 gosci, pracownik6w hotelu lub innych os6b w nim przebywaj9cych, albo tez w inny spos6b zakt6cit spok6j w hotelu. Osoba taka jest zobowi9zana doniezwtocznego zastosowania si do z9dan Hotelu, uregulowania naleznosci za dotychczasowe swiadczenia, do zaptaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia

Hotelu.

§4

1. Rzeczy cenne, a w szczeg61nosci pieni9dze, paszporty, bilety, sprz t elektroniczny i optyczno­ fotograficzny prosimy zostawiae w bezptatnym depozycie w sejfie hotelowym.

2. Hotel nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu utraty lub uszkodzenia pieni dzy, papier6w wartosciowych, kosztownosci, innych rzeczy i przedmiot6w wartosciowych albo przedmiot6w maj9cych wartose naukow9 lub artystyczn9, jezeli nie zostan9 one oddane do depozytu w recepcji.

§5

1. W hotelu obowi9zuje cisza w godzinach 22.00 - 7.00.

2. Zachowanie gosci i os6b korzystaj9cych z ustug hotelu nie powinno zakt6cae spokojnego pobytu innych gosci. Hotel moze odm6wie dalszego swiadczenia ustug osobie, kt6ra narusza t zasad .

§6 Odpowiedzialność gosci

1. Dzieci ponizej 12. roku zycia powinny znajdowae si na terenie Hotelu pod statym nadzorem opiekun6w prawnych. Opiekunowie prawni ponosz9 odpowiedzialnose materialn9 za wszelkie szkody powstate w wyniku dziatania dzieci.

2. Gose hotelowy ponosi petn9 odpowiedzialnose materialn9 za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczeniawyposazenia i urz9dzen technicznych Hotelu, powstate z jego winy lub z winy odwiedzaj9cych go os6b. Hotel zastrzega sobie mozliwose obci9zenia karty kredytowej Goscia lub wystawienia noty obci9zeniowej na dane z karty meldunkowej, za wyrz9dzone szkody po jego wyjezdzie.

3. Kazdorazowo Gose opuszczaj9cy pok6j, ze wzgl d6w bezpieczenstwa, powinien wyt9czye telewizor, zgasie swiatto, zakr cie krany oraz zamkn9e drzwi na klucz. Ze wzgl du na bezpieczenstwo przeciwpozarowe zabronione jest uzywanie w pokojach hotelowych grzatek, zelazek i innych urz9dzen elektrycznych, niestanowi9cych wyposazenia pokoju. Nie dotyczy to tadowarek i zasilaczy urz9dzen RTV oraz komputerowych. W pokojach hotelowych nie mozna przechowywaetadunk6w niebezpiecznych -

broni i amunicji, materiat6w tatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. lstnieje mozliwose wypozyczenia zelazka lub zam6wienia ustugi prasowania w recepcji.

4. Hotelowi przystuguje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Goscia do Hotelu w przypadku op6znienia z uregulowaniem ptatnosci za pobyt lub nieuregulowaniem naleznosci za swiadczone ustugi.

5. W pokojach hotelowych, restauracji i korytarzach zabrania si palenia papieros6w/e-papieros6w. Gosei pal9cychzapraszamy do wyznaczonych przez odpowiednie kosze na smieci miejsc na zewn9trz budynk6w.

§7

1. Ze wzgl d6w bezpieczenstwa opuszczaj9c pok6j nalezy sprawdzie, czy drzwi poprawnie zatrzasn ty si .

2. Opuszczaj9c hotel, zar6wno w trakcie pobytu jak i przy wykwaterowaniu, nalezy zwr6cie recepcjoniscie klucz magnetyczny do pokoju.

3. Klucz magnetyczny wydawany jest gosciom po okazaniu waznej karty hotelowej lub dokumentu tozsamosci.

4. Hotel ponosi odpowiedzialnose za utrat lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystaj9ce z jego ustug wzakresie okreslonym przepisami kodeksu cywilnego.

§8

1. Wszelkie problemy, niedogodnosci czy usterki winny bye niezwtocznie zgtoszone pracownikom hotelu, co umozliwi podj cie stosownych dziatan.

2. Hotel nie ponosi odpowiedzialnosci za utrudnienia wynikaj9ce ze zdarzen losowych czy sit wyzszych.

3. Hotel odpowiada z tytulu utraty lub uszkodzenia pieni dzy, papier6w wartosciowych, kosztownosci albo przedmiot6w maj9cych wartose naukow9 lub artystyczn9 wy/9cznie, jesli przedmioty te zostaly oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.

4. Hotel nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia i utrat samochodu lub innego pojazdu nalez9cego do Goscia, przedmiot6w w nim pozostawionych oraz zywych zwierz9t, niezaleznie od tego, czy pojazdy te zostaly zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§9

1. Przedmioty osobistego uzytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjezdzaj9cego goscia zostan9 spisane i zarejestrowane jako rzeczy znalezione. Przedmioty takie mog9 zostae odeslane na wskazany adres, na koszt goscia jedynie po wczesniejszym zwr6ceniu si goscia z tak9 prosb9. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez trzy miesi9ce, a nast pnie przekaze na cele charytatywne, do uzytku publicznego lub komisyjnie zniszczy. Artykuly spozywcze nie b d9 przechowywane.

§10

2. Rezerwacja zabieg6w SPA moze zostae bezplatnie anulowana na dzien przed zaplanowan9 wizyt9. Nieodwotanie um6wionego zabiegu lub anulowanie zabiegu po tym czasie wi9ze si z oplat9 w wysokosei 50% ceny zam6wionego zabiegu.

§11 Reklamacje

3. Goscie maj9 prawo do skladania reklamacji w przypadku zauwazenia uchybien w jakosei swiadczonych uslug.

4. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

5. Reklamacja powinna bye zlozona niezwtocznie po zauwazeniu uchybien w standardzie swiadczonych uslug pod rygorem utraty prawa do dochodzenia roszczen z tego tytulu.

§ 12 Postanowienia dodatkowe

1. Hotel akceptuje obecnose zwierz9t. Zwierz ta mog9 przebywae na terenie Hotelu za dodatkow9 optat9. Jednakze wtaseieiel zwierz cia jest zobowi9zany do trzymania go w taki spos6b, aby nie stanowil zagrozenia dla innych Gosei i personelu. Gose maobowi9zek usun9e wszelkie nieczystosci pozostawione przez zwierz na terenie Hotelu. Wlaseieiel zwierz eia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego zwierz i jest zobowi9zany do pokryeia koszt6w tych szk6d. Wszystkie szkody w mieniu Poziom 511 Design Hotel & Spa b9dz innych Gosei spowodowane przez zwierz ta b d9 wyceniane przez Dyrekcje Hotelu a ich kosztami zostan9obci9zeni wlasciciele zwierz9t.

2. Dzieei do lat 4 spi9ce z rodzicami przebywaj9 w hotelu bezptatnie, dzieei w kazdym wieku spi9ce na dostawce - obowi9zuje doptata okreslona w cenniku.

3. Gose wyraza zgod na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw9 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z p6zniejszymi zmianami) przez Hotel Poziom 511 z siedzib9 w Ogrodziencu przy ul. Boner6w 33 dlapotrzeb niezb dnych do realizacji pobytu Goscia w Hotelu,

korzystania przez Goscia z pozostalych uslug swiadczonych przez Hotel. Gose ma prawo wgl9du do

swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

4. Zakazuje si prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedazy obnosnej.

5. Zabrania si nadmiernego halasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapach6w, ani innych rzeczy, kt6re przeszkadzaj9, szkodz9 czy irytuj9 pozostatych Gosei Hotelu.

6. Na terenie hotelu, w tym - w pokojach hotelowych, zgodnie z ustaw9 z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed nast pstwami uzywania tytoniu i wyrob6w tytoniowych oraz ustawy o Panstwowej lnspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowi9zuje catkowity zakaz palenia papieros6w i wyrob6wtytoniowych. Ztamanie zakazu palenia papieros6w i wyrob6w tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrazeniem przez najmującego pokój goscia zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokosci 2000 złotych.

7. Gosciom nie wolno dokonywac jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposazeniu.

8. lnformujemy, iz Hotel POZIOM 511 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnosci za utrat lub uszkodzenie rzeczy

wniesionych przez osob korzystaj9c9 z ustug hotelu jezeli szkoda wynikta z wtasciwosci rzeczy wniesionej lub wskutek sily wyzszej albo powstata wyt9cznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyta, by/a u niego zatrudniona albo go odwiedzala. Wszelkie przedmioty wartosciowe winny bye

przechowywane w sejfie pokojowym.

Administratorem Danych Osobowych jest POZIOM 511 Sp. z o.o. z siedzibą w Ogrodziencu, ul. Bonerów 33, KRS 0000452486. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora

- w celu podj cia dzialan przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

- w celu zapewnienia bezpieczenstwa gosciom hotelowym i innym osobom przebywaj9cym na terenie hotelu, na podstawie art.6 ust.1 lit. d RODO;

- na podstawie zgody - wy/9cznie w celu wskazanym w tresci udzielonej przez Klienta zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

- w pozostalych celach zwi9zanych z prowadzon9 dziatalnosci9 gospodarcza, dochodzenia roszczen z tytutu prowadzeniadziatalnosci oraz wypetniania prawnie usprawiedliwionych cel6w Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze w celu zawarcia i realizacji umowy niezb dne.

Kazda osoba, kt6rej dane s9 przetwarzane ma prawo dost pu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni cia , ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni cia zgody w dowolnym momencie.

Pelna informacja nt. ochrony Panstwa danych osobowych oraz przystuguj9cych Panstwu praw dost pna jest na stronie www.poziom511.pl, w Regulaminie Hotelu dostępnym w recepcji.

PRZYJAZD
31 sty
WYJAZD
1 lut
DOROSŁYCH
ul. Bonerów 3342-440 Podzamcze k. Ogrodzieńca
32 746 28 00recepcja@poziom511.com
FacebookInstagram
obvio systemy CMS